Inspiracje

„Ka?dy z nas we wczesnej m?odo?ci wie dobrze, jaka jest jego W?asna Legenda. To jest to, co zawsze pragn??e? robi?. W tym okresie ?ycia wszystko jest jasne, wszystko jest mo?liwe, ludzie nie boj? si? ani pragnie?, ani marze? o tym, co chcieliby w ?yciu osi?gn??. Jednak w miar? up?ywu czasu jaka? tajemnicza si?a stara si? dowie?? za wszelk? cen?, ?e spe?nienie W?asnej Legendy jest niemo?liwe. To s? si?y, kt?re na pierwszy rzut oka wydaj? si? z?e, ale tak naprawd? ucz? ci?, jak tworzy? W?asn? Legend?. Przygotowuj? twojego ducha i twoj? wol?, bo na tej planecie istnieje jedna wielka prawda: kimkolwiek jeste?, cokolwiek robisz, je?li naprawd? z ca?ych si? czego? pragniesz, znaczy to, ?e pragnienie owo zrodzi?o si? w duszy Wszech?wiata. I spe?nienie tego pragnienia to twoja misja na Ziemi.”
Paulo Coelho,
pisarz

Je?li umiesz nie straci? g?owy, kiedy inni
to robi?, m?wi?c, ?e ty jeste? winny;
Je?li mo?esz zaufa? sobie po?r?d zw?tpienia
innych, ale uwzgl?dni? je w swych obliczeniach;
Je?li potrafisz czeka?, nie zaznaj?c nudy,
gdy k?ami? na tw?j temat, zaniecha? k?amstw, ob?udy;
Gdy ciebie nienawidz?, nie czu? nienawi?ci;
gdy si? nie musisz wyda? zbyt dobry czy bystry;

Je?li potrafisz marzy? - ale niezbyt wiele;
Je?eli umiesz my?le? - lecz my?l nie jest celem;
Je?li umiesz znie?? triumf i kl?sk? wszelak?
i traktowa? tych dwoje oszust?w jednako;
Je?li zniesiesz, by prawd?, z kt?r? ty przychodzisz,
wypaczyli ?ajdacy, ?eby g?upc?w zwodzi?;
Mo?esz patrze?, jak ?ycia cel w gruzach ci legnie
i odbudowa? wszystko, cho? narz?dzia biedne;

Je?li potrafisz zgarn?? w jeden stos wygran?
i postawi? na jedn? kart? ci nieznan?,
Przegra? i musie? wszystko zaczyna? od nowa,
lecz na przegran? skargi nie powiedzie? s?owa;
Je?li potrafisz zmusi? serce, mi??nie, nerwy,
by ci s?u?y?y, chocia? ju? bez dawnej werwy,
I wytrwa?y, gdy tobie nic ju? nie zostanie
z wyj?tkiem Woli, kt?ra zleca im wytrwanie;

Je?li umiesz w?r?d t?umu nie wyzby? si? cnoty
lub obcowa? z kr?lami - nie trac?c prostoty;
Je?li wr?g ni przyjaciel zrani? ci? nie zdo?a;
je?li liczy si? ka?dy, lecz nie nadto zgo?a;
Je?li z ka?dej minuty zrobisz cny u?ytek
(sze??dziesi?t sekund drogi owocnie przebytej)
- Twoj? jest Ziemia oraz wszystko to, co na niej,
a co wi?cej, m?j synu - m??czyzn? si? staniesz!
Rudyard Kipling, pisarz
Prze?o?yli: Beata St?pie?, Andrzej Kowalski
 


Paul Dubrovsky: "On the edge of eternity"

Opinie gwiazd

Paul Dubrovsky on Facebook Paul Dubrovsky on Google Plus Paul Dubrovsky on You Tube