Tu jesteś: G??wna Lekcje Rozwijanie zdolno?ci muzycznych Wybierz język:
English (United Kingdom)French (Fr)Espa?olRussian (CIS)Ukrainian (UA)Polish (Poland)????Arabic (??????? ???????)

Rozwijanie zdolno?ci muzycznych

Rozwijanie zdolno?ci muzycznych, tw?rczego my?lenia u uczni?w oraz postawowe zasady nauczania gry na pianinie/instrumentach klawiszowych.

1) Muzyczne preferencje i zasady nauczania.
2) Siedzenie za instrumentem.
3) Rytm, ?wiczenie rytmu.
4) Rozwijanie s?uchu.
    а) Interwa?y.
    б) Melodia.
    в) Tonalno??i harmonia.
    г) Dynamika, barwa, rejestr.
5) U?o?enie r?k.
6) Czytanie nut, podstawy teorii muzyki.
7) Rozwijanie pami?ci.
8) U?ywanie peda??w.
9) Osi?gni?cie samodzielno?ci i wolno?ci.
10) Samodzielna praca.
11) Granie ze s?uchu.
12) Improwizowanie i komponowanie.

Paul Dubrovsky

1) Przed rozpocz?ciem pracy z uczniem, niezale?nie od jego wieku, pocz?tkowo nale?y zwr?ci? uwag? jaki rodzaj muzyki preferuje. Dotyczy to styl?w muzycznych takich jak: muzyka jazzowa, klasyczna, popularna, rockowa, oraz nastroju, kt?ry jest po??czony z tym upodobaniem. Posiadaj?c takie informacje ?atwiej jest znale?? wsp?lny j?zyk z uczniem co przek?ada si? na ca?y proces nauczania i osi?ganie maksymalnych rezultat?w w kr?tkim czasie. Jednak?e nie nale?y si? spieszy?, poniewa? ka?dy ucze? ma sw?j indywidualny czas przyswajania materia?u. Praca powinna by? dostosowana jak najbardziej do tempa uczniai rozpocz?cie nowego materia?u powinno si? zacz?? dopiero po solidnym utrwaleniu poprzedniego materia?u w pami?ci. Je?li si? pojawi? jakiekolwiek pytania na bie??co nale?y rozwi?za? problem i wyja?nia? wszystkie w?tpliwo?ci, poniewa? mog? one sta? si? powa?n? przeszkod? w przysz?o?ci , zmniejszy? skuteczno?? nauczania oraz doprowadzi? ucznia do frustracji. Dlatego do ka?dego ucznia nale?y podchodzi? indywidualnie, bior?c pod uwag? jego wiek, preferencje muzyczne, wrodzony talent i zdolno?? do ci??kiej pracy.

2) Po pierwsze trzeba wyt?umaczy? dlaczego nie mo?na siedzie? przy pianinie w spos?b „kaczkowaty”, ko?lawy, oraz to, ?e gra klawiszach to nie odpoczynek tylko praca, a nawet ci??ka praca fizyczna. Dlatego te?, bior?c pod uwag? wzrost ucznia, nale?y pokaza? mu prawid?ow? postaw? przy klawiszach i dok?adnie okre?li? odleg?o??, przy kt?rej ma siedzie? za instrumentem. Zbyt bliskie siedzenie przyczyni si? do schylania i dalszych ogranicze?, natomiast zbyt dalekie spowoduje dyskomfort podczas gry w skrajnych rejestrach. Nawet je?li student pocz?tkowo pracuje jedynie w ?rodkowych rejestrach, nale?y uczy? go prawid?owej postawy za instrumentem aby ten problem nigdy w przysz?o?ci nie pojawi? si?. Dodatkowo krzes?o dla muzyka musi by? twarde i bez plec?w oraz pod?okietnik?w.

3) Zatem ju? wiemy jak? ucze? lubi muzyk?, a ucze? wie jak ma prawid?owo siedzie? za instrumentem. Przed pokazaniem w jaki spos?b k?a?? r?ce na klawiaturze (nawet bez naciskania kt?regokolwiek z klawiszy), nale?y sprawdzi? poczucie rytmu ucznia – mo?na poprosi? ucznia o wyklaskanie lub wystukanie jego ulubionej melodii. Z tego mo?na wywnioskowa? w jaki spos?b rozwija? jego zdolno?ci muzyczne i co podkre?la?. Czuj?c mocne uderzenia i akcenty student b?dzie mia? dodatkowe korzy?ci nauki i jego/jej samodyscyplina b?dzie si? rozwija?. Bardzo przydatnym urz?dzeniem w czasie lekcji jest metronom lub „samograj”. W przypadku korzystania z „samograja” nale?y odpowiednio dobra? styl opracowywanego utworu.

4) Niekt?rzy ludzie m?wi?, ?e nie maj? „s?uchu” lub co? podobnego. W rzeczywisto?ci ka?dy ma s?uch muzyczny, a jedyn? r??nic? to jest to, ?e niekt?rzy maj? wrodzony dobry s?uch, a inni potrzebuj? wi?cej treningu i praktyki. Ale to nie jest a? tak istotne jak regularna i okre?lona praca nad rozwojem s?uchu, kt?ra w ko?cu musi przynie?? rezultaty. Szczeg?ln? uwag? trzeba zwr?ci? uwag? czy ucze? nie posiada „s?uchu absolutnego”. Oczywi?cie ta umiej?tno?? mo?e nie od razu si? ujawni?, ale je?li ucze? j? posiada to jest to dodatkowym atutem dla niego jako muzyka w przysz?o?ci. Pozwoli mu to na granie ze s?uchu i improwizowanie.
a) Rozwijanie s?uchu nale?y rozpocz?? od umiej?tno?ci s?yszenia interwa??w (do oktawy). Najwa?niejsze nie forsowa? si?, nie spieszy? si? na tym pocz?tkowym etapie.
b) Nale?y zacz?? od prostych melodii, najlepiej znanych uczniowi. Najlepiej jest wybiera? melodie mieszcz?ce si? w jednej oktawie.
c) tonalno?? i harmonia – to najpowa?niejsze element teorii.Pocz?tkowo nale?y uczniom najprostsze rzeczy: jak brzmi akord molowy (minorowy) , akord durowy, to ?e istniej? r??nebrzmienia akord?w, kt?re czasem brzmi? podobnie do innych, ale wci?? s? tym samym akordem. Nast?pnie nale?a?oby po??czy? to podczas wykonywania ?wicze? na umiej?tno?? s?yszenia w r??nych interwa?ach i akordach, stosuj?c kilka prostych i znanych uczniowi melodii.
d) Ostatnim etapem jest realizacja powy?szych ?wicze? w po??czeniu z r??nymi rejestrami, inn? dynamik? i inn? barw?. Umo?liwi to uczniowi us?yszenie i zrozumienie, czym wyr??nia si? muzyka grana na wiele sposob?w.

5) Podczas wykonywania prostych ?wicze? grania s?uchu czy z nut , nale?y zwr?ci? szczeg?ln? uwag? na u?o?enie r?k. Kluczem do sukcesu w osi?gni?ciu p?ynno?ci/bieg?o?ci s? nie tylko odpowiednio i systematycznie wykonywane ?wiczenia, ale tak?e u?o?enie r?k w po??czeniu z w?a?ciw? postaw? dopasowan? do instrumentu. Szczeg?ln? uwag? nale?y zwraca? na chwytno?? palc?w, „lekko??” nadgarstka, ale w tym czasie nie rozlu?niaj?cy si? ( nie zginaj?cy si? g?ra-d??). W p??niejszym czasie ?wiczenia i kompozycje muzyczne nale?y dopiera? tak, aby ucze? m?g? ?atwo po??czy? gr?, gdy obie r?ce s? blisko w ?rodkowym rejestrze i kiedy si? rozchodz?.

6) Czytanie nut z basowego i wiolinowego klucza, kwartowe i kwintowe ko?o, r??ne akordy –wszystkie te rzeczy musz? by? studiowane jednocze?nie z ?wiczeniami na rozwijanie s?uchu i p?ynno?ci/bieg?o?ci. Polecam podr?cznik Sposobin J.W. “ Elementarna teoria muzyki”, w kt?rej prostym i ?atwym j?zykiem zosta?a przedstawiona baza, bez kt?rej nauka muzyki jest niemo?liwa. Oczywi?cie ca?a teoriaobowi?zkowo musi by? po??czona z praktyk?. Gry i ?wiczenia wybrane do przestudiowania mog? stanowi? widoczny przyk?ad jak to wszystko dzia?a. W przeciwnym wypadku praca stanie si? bezsensowna i bezu?yteczna.

7) S? ludzie, kt?rzy graj? „ze s?uchu”, ale nie znaj? nut. Niekt?rzy z nich uwa?aj?, ?e na nauk? muzyki jest za p??no, a inni, ?e bez zapisu nutowego mo?na sobie poradzi?. Niestetyoba za?o?enia s? b??dne. Jednak jednego jestem pewien, ?e ci ludzie maj? dobr? pami?? muzyczn?, kt?ra pozwala im wyodr?bni? i powt?rzy? melodi? za s?uchu wys?uchawszy jej nawet jeden raz. Jednak najlepiej by? dobrze obeznanym w teorii i rozwijaniu pami?ci. Jedno drugiemu nie przeszkadza. Najlepiej ?wiczenie jest zacz?? od prostych melodii, prosz?c ucznia o „zamruczenie” mniej lub bardziej czysto melodii, a nast?pnie o przeniesienie tego co us?ysza? na klawisze. Potem mo?na zabra? si? do bardziej z?o?onych i nieznanych uczniowi melodii, stopniowo zwi?kszaj?c fragment do zapami?tania przez ucznia.

8) Peda?y s? „atutem” pianina. Niemniej maj? swoje wady i zalety (te ostatnie tylko wtedy kiedy s? u?ywane w nieprawid?owo). Wielu pocz?tkuj?cych ogl?daj?c koncerty profesjonalist?w chce u?ywa? ich szybko, zapominaj?c, ?e „najlepsze jest wrogiem dobrego” (cho? nie tak cz?sto). Dlatego nauk? u?ywania peda??w najlepiej rozpocz?? kiedy ucze? gra utw?r ju? pewnie, a najlepiej kiedy gra ju? bez nut, tylko po to aby m?g? skoncentrowa? si? na pracy prawej nogi. Nadmierne u?ywanie peda??w prowadzi do pewnego rodzaju rozmycie i niechlujstwo wykonania. Bardzo cz?sto bywa tak, ?e motyw muzyczny brzmi bardzo wyrazi?cie bez op??nienia d?wi?ku, a d?wi?ki szybko t?umionych nut nadaj? bardziej wyrazisty sens i znaczenie. Zatem peda? powinien by? u?ywany w ?ci?le okre?lonych „dawkach”.

9) Skale (gamy) i arpeggio to dwa g??wne ?wiczenia s?u??ce rozwojowi p?ynno?ci/bieg?o?ci. Istnieje ca?e mn?stwo i jednych i drugich ?wicze?. Nie nale?y nadu?ywa? z szybkimi tempamiiz u?ywaniem peda??w, tym bardziej przy pracy nad technik?. Pr?ba szybkiego tempa (1-2 razy) mo?e by? stosowana tylko je?li ?wiczenie w wolnym tempie wychodzi bezb??dnie. Nadmierne u?ywanie szybkiego tempa mo?e doprowadzi? do niedok?adno?ci, niedbalstwa oraz przem?czenia r?k, co jest niebezpieczne. Chocia? pedalizacja mo?e ukry? wszystkie defekty i skazy, lepiej by? uczciwym wobec siebie i opracowa? wszystko bez u?ywania peda??w (je?li to nie jest wyst?p na scenie). Ponadto w wyniku problem?w technicznych i b??d?w u ucznia mo?e pojawi? si? „strach przed klawiszami”, to jest prze?ywanie za nieprawid?owe trafienie w odpowiedni? „nut?”. W takim wypadku trzeba zrobi? wszystko, aby taki stan si? nie utrzymywa? za d?ugo, poniewa? absolutnie nie pozwoli to w osi?gni?ciu czegokolwiek. I tylko dzi?ki ?cis?ej dyscyplinie, w przeciwie?stwie do strachu przed klawiszami, mo?na osi?gn?? to, dlaczego si? zasiad?o za instrumentem.

10) ?adne starania nauczyciela nie przynios? oczekiwanych rezultat?w je?li ucze? nie b?dzie pracowa? samodzielnie. Najlepiej nie zasiada? za instrumentem gdy jestsi? zm?czonym i w z?ym nastroju.Ucze? powinien bardzo jasno i klarownie rozumie?, dlaczego tym si? zajmuje– to znaczy mie? okre?lony cel i okre?lon? ilo?? pracy jak? musi w?o?y? w dane ?wiczenie. Je?li czas przeznaczony na prac? jest zbyt kr?tki dla ucznia na przyswojenie nowego materia?u nale?y przypomnie? to co zosta?o ju? opracowane, aby nie zapomnia?, tego czego si? nauczy? do tej pory. Najlepiej na przyk?ad to robi? 30 minut codziennie, ale nie 2 razy w tygodniu po p??torej godziny.Regularno?? jest kluczem do post?p?w w nauce. Je?li u ucznia pojawiaj? si? pytania i w?tpliwo?ci podczas samodzielnej pracy, najlepiej zaoferowa? uczniowi wyja?nienie wszystkiego podczas najbli?szych zaj?? (je?li jest niemo?liwe to przez telefon), bo zapami?tanie niepoprawnych rzeczy jest ?atwe, a ponowna praca nad nieprawid?owo?ciami stosunkowo ci??sza.

11) Kiedy ucze? opanowa? w wystarczaj?cym stopniu teori? muzyki, technik? gry i posiada do?? dobrze rozwini?ty s?uch, mo?na przej?? do grania ze s?uchu. Ten proces ma swoj? w?asn? specyfikacje, ale jest niezb?dny do tego aby ucze? nie przywi?za? si? do nut, kt?re nawiasem m?wi?c nie zawsze mo?e mie? pod r?k? w danym momencie, kiedy musi zagra? jaki? utw?r. Granie ze s?uchu to swojego rodzaju tw?rczo??, a cz?sto post?p zale?ny jest rzeczywi?cie od wrodzonych uzdolnie?. Wytrenowanie ucznia w graniu ze s?uchu ulubionej muzyki jest w zasadzie mo?liwe, bo jak to cz?sto bywa, zasady konstrukcji popularnych piosenek s? identyczne…. Im wi?cej b?dzie grania ze s?uchu, tym szybciej to pojmiesz.

12) Po osi?gni?ciu pewnych sukces?w w graniu ze s?uchu ucze? mo?e zacz?? pr?bowa? improwizowa? – odchodzi? nieco od orygina?u, ale nie ca?kowicie. Ten proces jest bardziej tw?rczy ni? ?wiczenie skal (gam) i arpeggio, ale niekt?re podstawowe wskaz?wki mo?na przekaza? uczniowi aby nie odkry? drugiej Ameryki. Poza tym powinni?my zach?ca? ucznia do tworzenia czego? oryginalnego – co je?li mamy przed sob? przysz?ego Mozarta? Mo?na na przyk?ad zaproponowa? uczniowi aby spr?bowa? na podstawie sekwencji popularnych akord?w napisa? swoj? melodi?… Jednak bardzo ci??ko jest da? jednoznaczne wskaz?wki dotycz?ce rozwoju uzdolnie? kompozytorskich.

Powy?sze informacje stanowi? tylko og?lnyprzegl?d i zawieraj? podstawowe zasady nauczania.
 


Paul Dubrovsky: "On the edge of eternity"

Opinie gwiazd

Paul Dubrovsky on Facebook Paul Dubrovsky on Google Plus Paul Dubrovsky on You Tube